ברמד - פתרונות בקרת מים
הסכם הסתלקות בעקבות פניה מוקדמת

טרם הגשת בקשה לאישור תובנה ייצוגית להנגשת האתר 

 

שנערך ונחתם ביום 22 בחודש אוגוסט 2019

 

בין:        1. רועי גרניצה (להלן: "מר גרניצה")


 1. ליאוניד בורשטיין  (להלן: "מר בורשטיין")
 2. עו"ד משה בן דרור  (להלן: "עורך הדין")

ע"י ב"כ עו"ד משה בן דרור

מרח' הארבעה 28, מגדל צפוני, קומה 5, תל-אביב, 6473925

טל: 076-53842422 פקס:  077-4702056

מצד אחד;

לבין:         ברמד אגש"ח בע"מ ח.פ. 570048611

(להלן: " ברמד")

ע"י ב"כ עו"ד נירה קורי ואח'

ממשרד ש. פרידמן ושות', עו"ד

מרח' אנדרי סחרוב 9, ת.ד. 15065, חיפה 3508409

טל': 04-8546699; פקס' 04-8546688

מצד שני;

הואיל           ומר גרניצה ומר בורשטיין פנו באמצעות עורך הדין, במכתב מיום 3.4.19 ובהתכתבות עוקבת בפניה מוקדמת בטרם נקיטת הליכים בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006 ("חוק תובענות ייצוגיות"), וטענו טענות משפטיות ועובדתיות בקשר להפרת הוראות הדין לגבי הנגשת אתר המרשתת הישראלי של ברמד, בין היתר לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג-2013 ("עילת הפניה המוקדמת");

והואיל         וברמד, מבלי להודות בנכונותה של עילת הפניה המוקדמת,  הסכימה ליישם באתר המרשתת שלה את הוראות הדין האמורות, הכל כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל          ומבלי להודות בכל דרישה מצד מר גרניצה ומר בורשטיין ועורך הדין, הגיעו הצדדים להסכם ביניהם, לסילוק וליישוב סופי ומוחלט של המחלוקת בין הצדדים, וזאת כאמור מבלי שברמד מודה בכל טענה אשר הופיעה בדרישות, הכל כמפורט בהסכם זה להלן;

והואיל         והצדדים הסכימו כי ניתן להסדיר את עילת הפניה המוקדמת בהסתלקות באופן מוסכם וללא צורך בפתיחת הליך בבית המשפט, בהתאם להלכת עע"מ 2978/13 מי הגליל נ' יונס (פורסם בנבו, 23.7.15) והחלתה, בשינויים המחויבים, על עילת הפניה המוקדמת;

לפיכך הוסכם, הותנה והוצהר כדלקמן:

 


 1. המבוא להסכם מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

 

 1. הח"מ הגיעו להסכמה כי, לצורך סילוק סופי, מלא ומוחלט של המחלוקות, בנוגע להנגשת אתר האינטרנט של ברמד ומבלי שיהיה בכך על מנת לשמש תקדים ו/או הודאה מצד ברמד בטענה כלשהי ולצורכי פשרה בלבד, באופן שכל צד מוותר באופן מלא סופי ומוחלט על כל טענה ו/או דרישה בגין הנגשת אתר האינטרנט של ברמד, כמפורט במכתבו של עורך הדין, וכן על כל טענה אחרת שלא הועלתה בעניין זה, יפעלו הצדדים כדלקמן:

 
 • ברמד הנגישה את אתר האינטרנט שבבעלותה כך שהוא עומד בדרישות הדין, והיא תפעל, באופן שוטף, לצורך המשך הנגשתו כאמור.
 
 • בשל טרחתם של ה"ה מר גרניצה ומר בורשטיין ועורך הדין, ובשל כך שפנייתם הביאה להנגשת אתר האינטרנט של ברמד כאמור, תשלם ברמד לכל אחד מה"ה מר גרניצה ומר בורשטיין, גמול בסך סופי מוסכם וכולל של 3,875(שלושת אלפים שמונה מאות ושבעים וחמישה), ויחדיו לשניהם סך של 7,750 ₪ (להלן: "הגמול"), ותשלם לעורך הדין שכר טרחה, בסכום כולל וסופי של 7,250 + מע"מ (להלן: "שכר הטרחה").
 

 1. הגמול ושכר הטרחה ישולמו באופן הבא:

 
 • ברמד תשלם את הגמול בסך 7,750 ₪ זאת בתוך 14 יום מיום החתימה על הסכם זה, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק של מר גרניצה, שפרטיו: בנק דיסקונט (11) סניף 302 (גבעת טל), חשבון מס' 14443, ע"ש רועי גרניצה.
 
 • ברמד תשלם את שכר הטרחה בסך 7,250 ₪ + מע"מ למשרד עו"ד משה בן דרור, זאת בתוך 14 יום מיום החתימה על הסכם זה, בהעברה בנקאית לחשבון הבנק שלו שפרטיו: בנק לאומי, סניף 709, מס' חשבון 021953/54, ע"ש משה בן דרור, לאחר קבלת דרישת תשלום/חשבון עסקה בהתאם. עו"ד משה בן דרור יעביר חשבונית/קבלה עד ולא יאוחר מ-7 ימים לאחר העברת שכר הטרחה.
 

 1. ה"ה מר גרניצה ומר בורשטיין ועורך הדין ישמרו על קיומו ותוכננו של הסכם זה בסוד ולא יגלו אותם לצד שלישי כלשהו. ברמד תהיה זכאית לפרסם הסכם זה באתר האינטרנט שלה ו/או להציגו בפני צדדים שלישיים כראות עיניה.

 

 1. עם חתימת הסכם זה ובכפוף לקיומו על-ידי הצדדים, לא תהיינה למי מהצדדים להסכם זה ו/או למי מטעמו טענות ו/או דרישות ו/או תביעות, מכל מין וסוג שהם, כלפי הצד האחר להסכם זה ו/או כלפי מי מטעמו, בקשר עם עילת הפניה המוקדמת.

 

 1. מר גרניצה, מר בורשטיין ועורך הדין, מתחייבים שלא להגיש ו/או לשדל ו/או להיות שותפים ו/או לנקוט, במישרין ו/או בעקיפין, בכל הליך נגד ברמד או מי מטעמה בכל הקשור במישרין ו/או בעקיפין לעילת הפניה המוקדמת.

 

 

                 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                                       

ברמד      עו"ד משה בן דרור

ב"כ מר בורשטיין ומר גרניצה

(באמצעות ייפוי כוח מיום 15.3.19)