ברמד - פתרונות בקרת מים

תנאי מכירה כלליים


1. כללי

תנאי מכירה כלליים אלו חלים על כל רכישה של מוצרי ברמד אגודה שיתופית חקלאית בע"מ ("ברמד"). כל תוספת, מחיקה

או שינוי בתנאים אלו שלא אושר באופן מפורש בכתב על ידי ברמד לא יחייב את הצדדים ולא יהווה חלק מתנאי מכירה אלו.

תנאי מכירה כלליים אלו ייחשבו כתנאים התקפים לכל רכישה ולא יהיה כל תוקף לכל הוראה אחרת העוסקת בתנאים

משפטיים או מסחריים בקשר לרכישת המוצרים ולאספקתם.

2. הזמנות רכש

הזמנת מוצרי ברמד תתבצע באמצעות שיגור הזמנה בכתב לברמד, על גביה יצוינו תיאור המוצר המבוקש, כמויות, מחיר,

זמני אספקה מבוקשים והוראות משלוח. כל הזמנה כפופה לאישור ברמד ורק טופס אישור הזמנה חתום יחייב את ברמד

בנוגע לאותה הזמנה.

3. אספקת המוצרים

ברמד תנקוט באמצעים סבירים על מנת לספק את המוצרים במועד האספקה הנקוב באישור ההזמנה. בכל מקרה, ברמד

לא תהיה אחראית לכל הפסד הנובע מאיחור במועד האספקה והקונה לא יהיה זכאי לבטל את ההזמנה או להעלות טענה

אחרת כלפי ברמד בשל איחור כאמור.

4. סיכון ובעלות

(א) הסיכון לאובדן או נזק למוצרים יעבור לרוכש בעת מסירתם לידיו.

(ב) המוצרים ייוותרו בבעלות ברמד עד לתשלום מלוא התמורה בעבורם.

(ג) הרוכש לא יסיר או יסתיר כל תווית או סימן זיהוי אחר המשייך את המוצרים לברמד.

5. מחירים ותנאי תשלום

(א) המחירים ותנאי התשלום יהיו אלו הנקובים באישור ההזמנה. אלא אם נאמר אחרת באישור ההזמנה המחירים אינם

כוללים מע"מ.

(ב) אלא אם נאמר אחרת באישור ההזמנה, מועד התשלום בגין המוצרים הנו 30 ימים מיום תאריך החשבונית, במטבע

המצוין על החשבונית.

(ג) אי תשלום התמורה במועדה ובמלואה תהווה הפרה יסודית של התחייבויותיו החוזיות של הרוכש.

(ד) במקרה של אי תשלום כאמור, תהיה ברמד רשאית לגבות מהרוכש ריבית פיגורים, בגין כל הסכומים שמועד תשלומם

הגיע, החל ממועד התשלום המקורי ועד למועד התשלום בפועל, בשיעור ריבית שנתית של 12% ; וזאת מבלי לגרוע

מכל סעד אחר העומד לזכות ברמד מכח כל דין או הסכם.

(ה) הרוכש לא יעכב מכל סיבה שהיא כל תשלום לברמד ואינו רשאי לקזז כל תשלום המגיע לו מברמד כנגד כל תשלום

שהוא חייב לברמד בהתאם לתנאי מכירה כלליים אלו.

6. בדיקת המוצרים, איכות המוצרים, אחריות

(א) על הרוכש לבחון את המוצרים בעת קבלתם לאיתור חוסרים. תלונות בדבר חוסרים יתקבלו אצל ברמד לא יאוחר מ- 72

שעות מעת מסירת המוצרים לרוכש. אי שיגור תלונה במועד יחשב כאישור לכך שמלוא המוצרים שהוזמנו סופקו.

(ב) הרוכש יהיה האחראי הבלעדי להבטחת התאמת המוצרים למטרות להן הוא מייעד את השימוש בהם.

(ג) ברמד תישא באחריות לכך שהמוצרים המיוצרים על ידה יהיו חופשיים מפגמים בחומרים ו/או בעבודה ויתאמו את

המפרט הטכני אודותיהם וזאת לתקופה של 12 חודשים מיום יציאתם את חצרי ברמד ("תקופת האחריות").

(ד) במקרה של תלונה שנמצאה מוצדקת במהלך תקופת האחריות תבחר ברמד, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן את

המוצר הפגום, להחליפו, או לספק לרוכש זיכוי בגין המוצר הפגום בשווי מחיר הרכישה וזו תהיה תרופתו היחידה של

הרוכש בקשר עם המוצר הפגום.

(ה) בכל מקרה, ברמד לא תישא באחריות בגין כל שימוש בלתי מתאים, בלתי סביר או לקוי במוצר, או בגין פגם או כשל

שנגרם למוצר עקב כל שינוי או תיקון שנערך בו שלא על ידי נציג מורשה של ברמד.

(ו) אחריות ברמד כלפי הרוכש לכל נזק או הפסד, בין אם חוזית, נזיקית, או מכוח כל עילה אחרת הקשורה או נובעת

מתנאי מכר כלליים אלו תוגבל למחיר המכירה של המוצרים שנרכשו בפועל. בכל מקרה, ברמד לא תהיה אחראית לכל

נזק תוצאתי, עקיף או מיוחד, לרבות הפסד עסקי או אובדן רווחים.

(ז) האחריות תכובד רק אם: (1) ברמד קיבלה תלונה בכתב הכוללת פירוט בדבר הפגם לפני תום תקופת האחריות;

(2) ניתנה לברמד אפשרות סבירה לבחון את המוצר הפגום.

(ח) אחריות ברמד לפגמים במוצרים תהיה מוגבלת למחויבויות המפורטות במפורש במסמך זה.

7. ביטול

הרוכש אינו יכול לבטל או לשנות הזמנה כלשהי ללא קבלת הסכמת ברמד בכתב.

מבלי לגרוע מכל סעד או זכות אחרת העומדת לרשות ברמד, תהא ברמד רשאית לבטל את ההסכם (המשתכלל עם חתימת

אישור ההזמנה) במלואו או בחלקו ו/או להשהות כל אספקת מוצרים עתידית, בכל אחד מן המקרים הבאים: (1) הרוכש לא

שילם את מלוא התמורה בגין המוצרים בהגיע מועד התשלום; (2) נפתחו הליכי פירוק או חדלות פירעון כנגד הרוכש; הוגשה

בקשה או מונה מנהל מיוחד, מפרק או כונס נכסים (זמני או קבוע) או נאמן בקשר עם נכס של הרוכש; (3) התקבלה החלטת

הרוכש לפירוק מרצון; (4) הרוכש הפסיק את עסקיו או שלדעתה הבלעדית של ברמד קיים חשש סביר להמשך קיום עסקי

הרוכש או ליכולתו לשלם חובותיו.

8 . קניין רוחני

לרוכש לא ניתן כל רישיון או זכות בכל זכות קניין רוחני של ברמד, לרבות סימני מסחר, שמות מסחריים, זכויות יוצרים, סמלים

או פטנטים; והוא מנוע מלעשות כל שימוש בשם המסחרי "ברמד" או בכל סימן מסחר אחר שבבעלות ברמד בכל אופן שהוא,

למעט לצורך זיהוי וציון המוצרים כמוצרי ברמד.

9 . כוח עליון

ברמד לא תחשב כאחראית לכל עיכוב או כשלון במילוי התחייבויותיה אם עיכוב או כישלון כאמור נבעו, במלואם או בחלקם,

מנסיבות שהן מעבר לשליטתה הסבירה או מכח עליון המונע את ביצוען, לרבות אש, שיטפון, רעידת אדמה, סערה, מלחמה,

מצור, מהומות, טרור, שביתות וכדומה. התקיימות נסיבות שכאלו יאריכו באופן אוטומטי את המועד לביצוע התחייבויות ברמד

במשך הזמן בהן התקיימו נסיבות כאמור אשר מנעו את ביצוע ההתחייבות.

10 . הודעות

כל הודעה, בקשה, תביעה או התקשרות אחרת על פי תנאים אלו תימסר בכתב, בדואר רשום לפי כתובותיהן הרשומות של

הצדדים ותיחשב במקרה כזה כאילו נמסרה למענה לאחר עבור 72 שעות מעת שנמסרה למשלוח בדואר רשום כשהיא

ממוענת ומבוילת כראוי.

11 . הדין החל וסמכות השיפוט

הדין שיחול על הסכם זה יהיה הדין הישראלי. הצדדים מסכימים כי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל מחלוקת ביניהם,

בכל הנוגע להסכם זה, מוקנית אך ורק לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו.