ברמד - פתרונות בקרת מים

תעודת אחריות


ברמד אגש"ח בע"מ (להלן "ברמד") אחראית בזאת כי למשך תקופה בת 12 חודשים ממועד

אספקת המוצר ללקוח על ידי ברמד (להלן "תקופת האחריות"), כל רכיבי המוצר יהיו חפים

מפגמים בעבודה ובחומרים, ויעמדו בכל הדרישות הטכניות המהותיות, כפי שנקבעו במפרטי

המוצרים על ידי ברמד.

תנאים כלליים

האחריות מותנית בכך שהמוצר הותקן, טופל ותוחזק בהתאם להוראות ו/או ההמלצות שניתנו על

ידי ברמד בכתב או באופן מילולי , ככל שניתנו הוראות ו/או המלצות כאמור.

כתב אחריות זה אינו מכסה פגמים או נזקים שנגרמו כתוצאה מתאונה, תנאי סביבה פיזית או

תפעולית בלתי מתאימים, תקלה ברשת החשמל, ליקויים בהתקנה, בתחזוקה, בשירות, בביצוע

תיקונים, בהובלה, באחסנה, בהכנסת שינויים, בתפעול, ובשימוש, רשלנות או טעות של אדם

שאינו נציג מוסמך של ברמד.

אחריות זו ניתנת ללקוחות שרכשו את המוצר הפגום ישירות מברמד בלבד, ואינה ניתנת להעברה

לכל רוכש או משתמש אחר במוצר.

פניה לקבלת שירות

כל פניה לקבלת שירות במסגרת האחריות תימסר לברמד בכתב, סמוך ככל הניתן לאחר גילוי

הפגם במוצר, בצירוף חשבונית מס מקור להוכחת רכישה ותעודת אחריות זו.

הלקוח יאפשר לברמד לבדוק את המוצר ואת אתר ההתקנה עצמו כאשר המוצר באותו מצב שבו

הותקן במקור, מבלי שהוזז או שבוצעו שינויים כלשהם בהתקנה ו/או להחזיר את המוצר לברמד

לצורך בדיקות. ברמד שומרת לעצמה את הזכות לבדוק באופן עצמאי את הגורם בכל מקרה של

תקלה.

בכל מקרה של פניה מכח כתב אחריות זה, אשר תימסר בהתאם לאמור לעיל במסגרת תקופת

האחריות ותימצא מוצדקת על ידי ברמד, אזי ברמד, על פי שיקול עדתה הבלעדי: (1) תחליף את

המוצר; או (2) תתקן את המוצר; או (3) תחזיר ללקוח את הסכום ששולם בפועל לברמד עבור

המוצר.

בכל מקרה, חבותה של ברמד מוגבלת לסכומים ששולמו בפועל לברמד על ידי הלקוח עבור

המוצרים הפגומים.

מגבלות

אחריות ברמד למוצרים הנה כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.

בכל מקרה, ברמד לא תישא באחריות לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, לרבות אובדן

רווחים, הפסד הכנסות או פגיעה במוניטין.

כתב אחריות זה אינו מכסה עלויות והוצאות שהוצאו בקשר עם פירוק והתקנה של המוצר וכן

עלויות שילוח או מיסים או כל הפסד(ים) ישיר או עקיף אחר העלול להיגרם עקב תקלה במוצר.

מלבד האחריות הניתנת כמפורט בתעודת אחריות זו, ובכפוף לכל דין, לא תחול כל אחריות אחרת

על המוצרים, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות להתאמת המוצר למטרה ספציפית